Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada definitiva 

1 - INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-1 2 - INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-2 3 -INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-3 4 - INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-4

 

Número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat aquí.


 

Els alumnes que ACTUALMENT estan realitzant els seus estudis al Petit Plançó i volen continuar a l’Escola, NO han de participar del procés de preinscripció.

A la web del Departament d’Ensenyament es pot consultar tota la informació oficial: http://preinscripcio.gencat.cat

 

Modalitat telemàtica

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.

Portal de preinscripcions de la Generalitat

Com fer la preinscripció per inscriure’s al Petit Plançó?

Una vegada omplert el formulari i enviades telemàticament les dades, s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic, juntament amb la documentació necessària* escanejada o fotografiada:  

L’adreça és: b7002405@xtec.cat

El termini per presentar la documentació al centre és fins al 25 de maig de 2020.

Quan l’Escola hagi rebut el resgurad i la documentació us  respondrà per correu confirmant la recepció, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Els que inscriviu el vostre fill/a a un curs diferent a P3, és necessari que demaneu al centre de procedència l’identificador de l’alumne/a al RALC. 

*Podeu consultar la documentació necessària i les taxes aquí o a l’apartat informació inscripcions de la web de l’Escola.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT, podeu trucar al 972 26 07 12 

 

Modalitat presencial

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 19 al 22 de maig.

De manera excepcional, per als casos en què no es pugui fer la sol·licitud de forma telemàtica, caldrà demanar CITA PRÈVIA:

Trucar al telèfon 972 26 07 12

Enviar un correu electrònic a petitplan@petitplan.cat

L‘horari d’atenció  presencial i telefònica serà de: 9:00 a 13:30

En cas que aquests horaris siguin incompatibles amb la vostra situació, envieu-nos un correu proposant-nos els horaris que us convenen.

 

La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. Durant el període de preinscripció seguirem les mesures de seguretat previstes per les autoritats sanitàries. Consulteu l’aparartat informació preinscripció  d’aquesta mateixa web.

 

Com fer la preinscripció per inscriure’s al Petit Plançó?

L’escola us facilitarà el full de sol·licitud que haureu d’omplir. Per fer-ho, cal que porteu un bolígraf de casa, per evitar contagis i, mascareta.

Porteu i presenteu la documentació necessària: Consulteu l’apartat: informació preinscrició d’aquesta mateixa web.

Els que inscriviu el vostre fill/a a un curs diferent a P3, és necessari que demaneu al centre de procedència l’identificador de l’alumne/a al RALC.

 

*Podeu consultar la documentació necessària i les taxes aquí.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT, podeu trucar al 972 26 07 12 

 

Informació preinscripcions

1.- Documentació necessària que cal enviar i/o presentar a l’Escola:

1.-Original i fotocòpia del llibre de família (les pàgines del nen/a i la dels pares).

2.-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pares o tutors legals) i de

l’alumne/a si en té.

3.-Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

Per justificar la renda anual familiar, s’ha de presentar la documentació

acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

4.-Per justificar proximitat de domicili, si el domicili familiar no coincideix amb el

que surt al DNI del sol·licitant, caldrà presentar un certificat de convivència de

l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. A l’hora de fer

la matrícula s’haurà de presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta.

5.-Per justificar proximitat del lloc de treball, s’ha d’acreditar amb una còpia del

contracte laboral o un certificat emès a tal efecte per l’empresa. En el cas de

treballadors en el règim d’autònoms, s’ha de presentar el model 036.

6.-Per discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, s’ha de presentar

original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat emès pel

Departament de Treball, Afers Socials i famílies, on s’acrediti una disminució igual

o superior al 33%

7.-Per acreditar família nombrosa o monoparental, presentar original i fotocòpia del

carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

2.-  Mesures de seguretat

Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions, (preferiblement, una sola persona);

  1. S’ha de portar documentació fotocopiada. En cas de no tenir fotocòpia es portarà l’original per a poder-la escanejar o fotocopiar.
  2. En el cas que ompli la sol·licitud al centre caldrà portar el seu propi bolígraf.
  3. Cal dur guants i mascareta.
  4. No ha d’acudir al centre cap persona de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenti símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  5. No es podran utilitzar els lavabos del centre

 

3.- Oferta de places inicials

Consulta de l’oferta inicial aquí

 

 

Back to Top